PRIMAR - Mitrani Ștefan

Declaratia de avere

 Atributii
 1. Asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masurile necesare si acorda spijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;
 2. Asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;
 3. Poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local, ia masuri pentru organizarea acestei consultari in conditiile legii;
 4. Prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari privind starea economica si sociala a comunei, a orasului in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;
 5. Intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le dispune spre aprobare consiliului local;
 6. Exercita functia de ordonator principal de credite;
 7. Verifica din oficiu sau la cerere incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;
 8. Ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor si epizootiilor impreuna cu organele specializate ale statului;
 9. Asigura ordinea publica si linistea locuitorilor prin intermediul politiei, jandarmeriei, pompierilor si unitatilor de protectie civila care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;
 10. Ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
 11. Ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;
 12. Ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobarea consiliului local, asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
 13. Conduce serviciile publice locale, asigura funtionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
 14. Indeplineste functia de ofiter de stare civila;
 15. Emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
 16. Indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative si insarcinarile date de consiliul local.