SECRETAR GENERAL - Brezoi George

Declaratia de avere

 Atributii
 1. Participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
 2. Coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu;
 3. Avizeaza proiectele de hotarare ale Consiliului Local Segarcea asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;
 4. Avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;
 5. Urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;
 6. Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;
 7. Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
 8. Asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar in termen de cel mult 10 zile;
 9. Asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
 10. Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local;
 11. Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originle in conditiile legii;
 12. Efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
 13. Numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;
 14. Informeaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
 15. Asigura intocmirea procesului verbal si pune la dispozitia consilierilor inaintea fiecarei sedinte, procesul verbal al sedintei anterioare;
 16. Asigura intocmirea dosarelor de sedinta , legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
 17. Urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilieri care se incadreaza in dispozitiile art.47 alin.1 din Legea 215/2001;
 18. Prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;
 19. Contrasemneaza in conditiile legii hotararile consiliului local pe care le considera legale;
 20. Poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;
 21. Acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarare;
 22. Indeplineste si alte atributii incredintate de consiliul local, de primar, in temeiul legii.